Ochrana osobných údajov

1. Právnym základom spracúvania osobných údajov v internetovom obchode je zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.

2. Prevádzkovateľom informačného systému internetového obchodu je Prevádzkovateľ, a to podľa  § 4 ods. 2 písm. b) Zákona.

3. Prevádzkovateľ týmto oznamuje Objednávateľovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona Prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa bude vykonávané Prevádzkovateľom s Objednávateľom a spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v Objednávke. Nevyhnutnými osobnými údajmi potrebnými pre internetový obchod sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, emailová adresa a telefónne číslo.

4. Osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa a Objednávateľa, minimálne však po dobu trvania záručnej doby. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Objednávateľa v zmysle Zákona.

5. Prevádzkovateľ týmto oznamuje Objednávateľovi, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov Objednávateľa sa predpokladá, že osobné údaje Objednávateľa budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, respektíve okruhu príjemcov:

- Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.
- Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

6. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže kedykoľvek kontrolovať a meniť svojej osobné údaje zadané pri registrácii ako aj svoju registráciu v internetovom obchode zrušiť po prihlásení sa na webovej stránke www.supercool.sk v sekcii Môj účet.

7. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaní svojej Objednávky vyjadriť svoj súhlas podľa § 11 ods. 1 Zákona, aby boli spracovávané a uschovávané jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných produktoch. Osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a bude s nimi zaobchádzané spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a tieto nebudú ani obchádzané. Súhlas Objednávateľa ako dotknutej osoby nebude vynucovaný a ani podmieňovaný hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Prevádzkovateľom.

8. Prevádzkovateľ používa na svojich stránkach nasledovné typy cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení:

- Dočasné cookies slúžia napríklad po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
- Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.

9. Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ kliknutím na príslušné políčko v lište, ktorá sa mu zobrazí na stránkach www.supercool.sk. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže používateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

10. Cookies sa používajú, aby sa mohol používateľom prispôsobiť obsah a inzercia. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie. Informácie zozbierané pomocou cookie sú poskytované aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Medzi týchto partnerov patria aj spoločnosti Google, Facebook Ireland Limited, Criteo.

11. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločností Google, Facebook Ireland Limited a Criteo) zobrazujú reklamu na Internete. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločností Google, Facebook Ireland Limited a Criteo) používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našej webovej stránke.

12. Používateľ môže používanie súborov cookies spoločnosti Google zrušiť, keď navštívi stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám. Deaktivovať súbory cookies dodávateľov tretej strany môže užívateľ aj tak, že navštívi stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies. Používanie súborov cookies DoubleClick môže používateľ deaktivovať, ak navštívi stránku deaktivácie súborov cookie DoubleClick alebo stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.