Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá. Spoločnosť SUPERCOOL s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane dát GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. Nižšie sú popísané Zásady ochrany osobných údajov, ktoré upravujú zásady ako vaše osobné údaje spracovávame, ako sa staráme o ich bezpečnosť a s kým ich zdieľame.

 

V ďalšom texte sa používajú nasledovné definície:

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané.

Prevádzkovateľ: spoločnosť SUPERCOOL s.r.o., so sídlom: Bazová 2747/16, 040 22 Košice, IČO: 52 394 239, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke číslo: 46321/V.
 

GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby.

eshop – internetový obchod prevádzkovaný Prevádzkovateľom prostredníctvom webového sídla www.supercool.sk.

 

Kto spracováva osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracováva Prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť SUPERCOOL s.r.o., ktorá vo svojom mene prevádzkuje internetový obchod www.supercool.sk a spracováva osobné údaje zákazníkov eshopu.

 

Za akým účelom spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje sú spracovávané pre nasledujúce účely.

Neregistrovaní zákazníci môžu nakupovať v eshope bez zriadenia elektronického konta. Osobné údaje, ktoré uvádzajú pri objednávke spracovávame za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Uvedenie osobných údajov označených * ako povinných je nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy. Emailová adresa je spracovávaná za účelom zasielania emailov s akciovou ponukou tovarov a iných výhod, pokiaľ neregistrovaný zákazník nevyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním týchto ponúk. Nesúhlas môže vyjadriť zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky.

Registrovaní zákazníci nakupujú v eshope po zriadení elektronického konta. Osobné údaje sú spracovávané za účelom registrácie a na účely plnenia kúpnej zmluvy, čím vzniká medzi registrovaným zákazníkom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah, rovnako ako pri objednávke a nákupe. Tieto osobné údaje musia byť sprístupnené, inak nie je možné zo strany Prevádzkovateľa plniť zmluvné povinnosti. Zákazník má možnosť registrácie, teda vytvorenia elektronického konta aj cez prihlasovacie údaje, ktoré sú uložené na sociálnych sieťach Google + a Facebook. Po kliknutí na príslušnú možnosť zaregistrovať sa prostredníctvom týchto sociálnych sietí sa príslušné osobné údaje z databázy týchto sociálnych sietí predvyplnia v online registračnom formulári a zákazník má možnosť ich pred odoslaním upraviť / doplniť. Emailová adresa je spracovávaná za účelom zasielania emailov s akciovou ponukou tovarov a iných výhod, pokiaľ neregistrovaný zákazník nevyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním týchto ponúk. Nesúhlas môže vyjadriť zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky. Okrem týchto údajov sledujeme a zaznamenávame aj údaje o zakúpených tovaroch registrovaných zákazníkov, predajných cenách, teda údaje o nákupnom správaní. Osobné údaje poskytnuté registrovanými zákazníkmi, vrátane údajov získaných z ich nákupného správania spracovávame aj na marketingové účely ako je analýza marketingového správania v elektronickom konte. Pre interné účely a interné obchodné potreby (ako napríklad zasielanie adresných ponúk tovarov presne na mieru podľa potrieb zákazníkov, ktoré by inak nezískali; alebo informácie o úspešnosti predaja tovarov v ponuke eshopu, či vylepšenia funkcionalít eshpu), spracovávame údaje o návštevnosti webovej stránky.

 

Ako dlho spracovávame osobné údaje a aký je právny základ pre ich spracovávanie?

Poskytnuté osobné údaje uchovávame po dobu stanovenú zákonom, respektíve po nevyhnutnú dobu. V prípade neregistrovaných zákazníkov je právnym základom spracovávania plnenie zmluvy, a to najmä predaj tovaru, doručenie, reklamácia a podobne. Dobou spracovávania v prípade neregistrovaných zákazníkov je celá doba trvania kúpnej zmluvy. Osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely účtovné, daňové a pre prípad uplatnenia nároku v rámci záručnej doby. Zasielanie akciových ponúk prostredníctvom emailu je na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách). Doba spracovávania je dovtedy, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania emailov, pričom je na túto možnosť upozornený každým emailom, maximálne však 3 roky od posledného otvorenia emailu.

V prípade registrovaných zákazníkov je právnym základom spracovávania plnenie zmluvy, a to najmä predaj tovaru, doručenie, reklamácia a podobne. Dobou spracovávania je celá doba registrácie v eshope. Osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely účtovné, daňové a pre prípad uplatnenia nároku v rámci záručnej doby. Analýzy nákupného správania sú na základe oprávneného záujmu pre vylepšovanie ponuky, úspešnosti predaja a funkcionalít eshopu, prostredníctvom zbierania osobných údajov. Doba spracovávania je po dobu trvania registrácie v eshope a následne 3 roky po zrušení registrácie. V prípade, že registrácia nie je zrušená, tak po dobu 3 rokov od poslednej aktivity v elektronickom konte. Zasielanie akciových ponúk prostredníctvom emailu je na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách). Doba spracovávania je dovtedy, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania emailov, pričom je na túto možnosť upozornený každým emailom, maximálne však 3 roky od posledného otvorenia emailu.

 

Aké máte práva?

Právo na prístup
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom.

Právo na prenos
Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 

Právo odvolať poskytnutý súhlas

Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených Prevádzkovateľovi má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie. 

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na obmedzenie spracovávania

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovávanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

- len so súhlasom dotknutej osoby,
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
- na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
- z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracovávania informuje Prevádzkovateľ pred tým, ako bude obmedzenie spracovávania zrušené.

Právo na vymazanie

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva
- dotknutá osoba namieta voči spracovávaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracovávaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak Prevádzkovateľ bude v budúcnosti spracovávať osobné údaje zákazníkov eshopu na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu); 
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať ich, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracovávanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Žiadosti o výkon práv dotknutej osoby splní Prevádzkovateľ bezplatne. Právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, Prevádzkovateľ nie je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. Prevádzkovateľ musí vždy individuálne posúdiť, či osobné údaje potrebuje ešte spracovávať alebo už nie.

Právo namietať proti spracovaniu

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa, ktorý nebude pokračovať v spracovávaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vie preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmom a právami dotknutej osoby, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Pokiaľ Prevádzkovateľ bude v budúcnosti spracovávať osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu, má dotkunnutá osoba právo namietať a Prevádzkovateľ už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracovávať.

Právo namietať je možné uplatniť aj kliknutím na link uvedený v každom emaile s akciovou ponukou. Kliknutím na link sa trvalo odhlásite z databázy pre zasielanie týchto emailov.

 

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace s využívaním osobných údajov alebo chcete využiť práva vyplývajúce z GDPR, neváhajte nás kontaktovať:

- na mobilnom čísle +421917263106, 
- emailom na supercool@supercool.sk,
- poštou na poštovej adrese SUPERCOOL s.r.o., Bazová 2747/16, 040 22 Košice.

Zodpovednú osobu pre oblasť osobných údajov môžete kontaktovať emailom na supercool@supercool.sk, pričom do predmetu emailu uveďte „DPO“.

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti poskytujeme bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom predĺžení je Prevádzkovateľ povinný informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nie je požiadané o iný spôsob.

V prípade, že má dotknutá osoba pocit, že spracovávame osobné údaje nezákonne, môže podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).

 

V mene Prevádzkovateľa sa realizuje spracovávanie osobných údajov minimálne nasledovnými sprostredkovateľmi (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov Prevádzkovateľa).

SPROSTREDKOVATEĽ ÚČEL SPRACOVÁVANIA
bart.sk s.r.o. prevádzka webovej stránky
The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) marketingové aktivity (emailing)
Heureka Group a.s. prieskum spokojnosti

 

Osobné údaje zákazníkov sú v nevyhnutnom rozsahu odovzdávané za účelom splnenia zmluvných záväzkov aj ďalším príjemcom, ktorí však odovzdané osobné údaje spracúvajú vo svojom mene ako samostatní prevádzkovatelia (tretie strany). Týmito príjemcami sú predovšetkým nasledovné subjekty.

TRETIA STRANA ÚČEL SPRACOVÁVANIA
Slovak Parcel Service s.r.o. Doručovanie tovaru zákazníkom
IN TIME s.r.o. Doručovanie tovaru zákazníkom
Slovenská pošta, a.s. Doručovanie tovaru zákazníkom
Packeta Slovakia s.r.o. Doručovanie tovaru zákazníkom

 

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2021 a vzťahujú sa na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom eshopu pred dňom 1.10.2021. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na webovom sídle www.supercool.sk.