Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len ako „OP“) upravujú podmienky internetového obchodu www.supercool.sk. 

2. Internetový obchod je prevádzkovaný spoločnosťou SUPERCOOL s.r.o., so sídlom: Bazová 2747/16, 040 22 Košice, IČO: 52 394 239, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke číslo: 46321/V, DIČ: 2121008230, IČ DPH: SK2121008230.

3. Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke www.supercool.sk, kde si môže prečítať a stiahnuť ich aktuálnu verziu.

4. V ďalšom texte týchto OP sa používajú nasledovné definície:

- Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

- ZoOS PnD: zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Prevádzkovateľ: spoločnosť SUPERCOOL s.r.o., so sídlom: Bazová 2747/16, 040 22 Košice, IČO: 52 394 239, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke číslo: 46321/V.

- Objednávateľ: plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Prevádzkovateľovi Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto OP.

- Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka tovaru odoslaná Prevádzkovateľovi.

- Kúpna cena: kúpna cena tovaru uvedená na webovej stránke www.supercool.sk v čase vytvorenia Objednávky.

- Súvisiace náklady: najmä náklady ako poštovné a dobierka súvisiace s dodaním tovaru Objednávateľovi na ním označenú adresu.

- Kúpna zmluva: zmluva medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Prevádzkovateľom, na základe ktorej je Prevádzkovateľ povinný Objednávateľovi dodať tovar uvedený v Objednávke a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Prevádzkovateľovi Kúpnu cenu a Súvisiace náklady.

- Prevádzkareň: miesto, v ktorom Prevádzkovateľ prevádzkuje svoj internetový obchod.

- Orgán dozoru: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice.

 

 II. Objednávanie tovaru

1. Objednávateľ si môže ním vybraný tovar objednať prostredníctvom Internetového obchodu vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky www.supercool.sk.

2. Prevádzkovateľ prijme len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Prevádzkovateľovi. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Prevádzkovateľovi neodošle.

3. Odoslaním potvrdenia o prijatí Objednávky Objednávateľovi vznikne medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom Kúpna zmluva.

4. Objednávateľ bude pred odoslaním Objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdil, že mu boli dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámené:

- identifikačné údaje Prevádzkovateľa,

- identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá Objednávateľovi doručí objednaný tovar,

- účel spracúvania osobných údajov a rozsah spracúvaných údajov Objednávateľa ako dotknutej osoby, tak ako je to uvedené sekcii Ochrana osobných údajov na webovej stránke www.supercool.sk,

- že požadované osobné údaje je Objednávateľ povinný poskytnúť,

- znenie týchto OP.

5. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: tel. 0917 263 106, email: supercool@supercool.sk.

 

III. Dodanie tovaru

1. Prevádzkovateľ zabezpečí dodanie Tovaru podľa Objednávky jedným z nasledovných spôsobov podľa výberu Objednávateľa: odoslaním poštou, odoslaním zmluvnou kuriérskou službou SPS, odoslaním cez službu Packeta.

2. Tovar v hodnote nad 40 € v rámci jednej objednávky je doručovaný na náklady Prevádzkovateľa. Tovar v hodnote do 40 € v rámci jednej objednávky hradí Objednávateľ za sumu doručenia uvedenú v Objednávke.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne. Prevádzkovateľ odosiela Tovar:

- nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru, ak si Objednávateľ zvolil platbu na dobierku. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 3 pracovných dní po prijatí Objednávky,

- nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Prevádzkovateľa oznámený Objednávateľovi v potvrdení o prijatí Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 3 pracovných dní po prijatí Objednávky a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov,

4. Platbu na dobierku nie je možné zvoliť v prípade doručenia tovaru do zahraničia (Českej republiky), pri doručení cez Slovenskú poštu a Packetu.

5. V prípade, že Prevádzkovateľ nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade, navrhne Objednávateľovi iný termín odoslania Tovaru a pokiaľ Objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Prevádzkovateľ upravenú Objednávku akceptovať.

6. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je Prevádzkovateľ schopný dodať tovar Objednávateľovi v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Prevádzkovateľ povinný ponúknuť Objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Objednávateľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže Objednávateľ doručením e-mailu. V prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Prevádzkovateľ už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy respektíve stornovania objednávky Objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Prevádzkovateľom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, Prevádzkovateľ je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy Objednávateľovi.

7. Odoslanie Tovaru Prevádzkovateľ oznamuje Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ uviedol vo svojej Objednávke.

8. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného tovaru, jeho množstvo a zároveň neporušenosť obalu vydávaného tovaru. Zjavné vady vydávaného tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru.

 

IV. Kúpna cena

1. Prevádzkovateľ je povinný dodať Objednávateľovi tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o prijatí Objednávky.

2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

3. V prípade, že si Objednávateľ zvolil odoslanie tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady s dodaním. 

4. Kúpna cena objednaného Tovaru v internetovom obchode môže byť iná, ako v prípade toho istého tovaru, ktorý by si Objednávateľ mohol zakúpiť priamo v Prevádzkarni.

5. Prevzatím tovaru prechádza vlastnícke právo k tovaru z Prevádzkovateľa na Objednávateľa.

6. Kúpna cena môže byť zaplatená Objednávateľom jedným z nasledujúcich spôsobov: v hotovosti k rukám príslušného pracovníka zmluvnej kuriérskej služby alebo zamestnanca Slovenskej pošty, bezhotovostne bankovým prevodom alebo online platbou platobnou kartou na bankový účet Prevádzkovateľa. V prípade bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady zaplatené najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o prijatí Objednávky. V prípade, že sa tak nestane, je Prevádzkovateľ oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na emailovú adresu Objednávateľa.

7. Prevádzkovateľ vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom a zároveň bude slúžiť ako dodací list.

 

V. Záruka, reklamácia a vrátenie tovaru

1. Záručná doba je 24 mesiacov.

2. Tovar možno vrátiť na účel reklamácie odovzdaním v Prevádzkarni Prevádzkovateľa alebo zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený tovar, kópiu daňového dokladu, vrátane vyplneného Reklamačného formulára a dôvodu vrátenia na adresu Prevádzkarne SUPERCOOL s.r.o., Bazová 2747/16, 040 22 Košice.

3. Objednávateľ v zmysle platných právnych predpisov má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru bez uvedenia dôvodov v lehote 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zašle Objednávateľ vyplnením formulára Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na webovej stránke www.supercool.sk v časti Formuláre, vrátane objednaného tovaru na adresu Prevádzkarne SUPERCOOL s.r.o., Bazová 2747/16, 040 22 Košice. Objednávateľ znáša všetky náklady na prepravu tovaru späť predávajúcemu. Kúpna cena je v prípade odstúpenia od zmluvy vrátená Objednávateľovi najneskôr do 14 pracovných dní od dňa doručenia na bankový účet Objednávateľa uvedenom vo formulári Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4. Ak Objednávateľ zistí poškodenie tovaru počas dopravy a ak je to možné, spíše v prítomnosti dopravcu protokol o poškodení tovaru počas prepravy a nechá si ho dopravcom potvrdiť. Následne ho zašle Prevádzkovateľovi na adresu Prevádzkarne k ďalšiemu vybaveniu reklamácie z dôvodu poškodenia počas prepravy.

5. Reklamačné podmienky sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č.1 týchto OP.

 

VI. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu Tovar prevezme.

3. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Prevádzkovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa v časti Formuláre.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku bode 1.

5. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Prevádzkovateľovi. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu Prevádzkarne: SUPERCOOL s.r.o., Bazová 2747/16, 040 22 Košice alebo ho tam osobne odovzdať.

6. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z.

7. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa dohodnúť sa s Prevádzkovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Objednávateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom.

9. Objednávateľ znáša iba náklady na vrátenie tovaru Prevádzkovateľovi alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Prevádzkovateľ súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. Objednávateľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol pri dodaní porušený.

  

VII. Ochrana osobných údajov

1. Nakladanie s osobnými údajmi Objednávateľa je uvedené sekcii Ochrana osobných údajov na webovej stránke Prevádzkovateľa na www.supercool.sk.

 

VIII. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.

2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

4. Podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2023.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto OP jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových OP na webovej stránke www.supercool.sk. Zmena týchto OP sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Prevádzkovateľa a Objednávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Prevádzkovateľ potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny OP.

3. Prílohou týchto OP je Príloha č.1: Reklamačný poriadok.

4. Objednávateľ pred odoslaním riadne vyplnenej Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito OP a Reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ich obsahom.

5. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa radia týmito OP, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a ZoOS PnD.