Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len ako „OP“) upravujú podmienky internetového internetového obchodu www.supercool.sk. 

2. Internetový obchod je prevádzkovaný spoločnosťou EURO BCS, s.r.o., so sídlom: Textilná 6, 042 62 Košice, IČO: 36 785 229, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke číslo: 19897/V, DIČ: 2022385673, IČ DPH: SK2022385673.

3. Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke www.supercool.sk, kde si môže prečítať a stiahnuť ich aktuálnu verziu.

4. V ďalšom texte týchto OP sa používajú nasledovné definície:

- Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

- ZoOS PnD: zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Prevádzkovateľ: spoločnosť EURO BCS, s.r.o., so sídlom: Textilná 6, 042 62 Košice, IČO: 36 785 229, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke číslo: 19897/V.

- Objednávateľ: plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Prevádzkovateľovi Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto OP.

- Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka tovaru odoslaná Prevádzkovateľovi.

- Kúpna cena: kúpna cena tovaru uvedená na webovej stránke www.supercool.sk v čase vytvorenia Objednávky.

- Súvisiace náklady: najmä náklady ako poštovné a dobierka súvisiace s dodaním tovaru Objednávateľovi na ním označenú adresu.

- Kúpna zmluva: zmluva medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Prevádzkovateľom, na základe ktorej je Prevádzkovateľ povinný Objednávateľovi dodať tovar uvedený v Objednávke a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Prevádzkovateľovi Kúpnu cenu a Súvisiace náklady.

- Prevádzkareň: miesto, v ktorom Prevádzkovateľ prevádzkuje svoju obchod.

 

II. Objednávanie tovaru

1. Objednávateľ si môže ním vybraný tovar objednať prostredníctvom Internetového obchodu vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky www.supercool.sk.

2. Prevádzkovateľ prijme len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Prevádzkovateľovi. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Prevádzkovateľovi neodošle.

3. Odoslaním potvrdenia o prijatí Objednávky Objednávateľovi vznikne medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom Kúpna zmluva.

4. Objednávateľ bude pred odoslaním Objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdil, že mu boli dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámené:

- identifikačné údaje Prevádzkovateľa,

- identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá Objednávateľovi doručí objednaný tovar,

- účel spracúvania a nakladanie s osobnými údajmi Objednávateľa ako dotknutej osoby je upravené v sekcii Ochrana osobných údajov na webovej stránke www.supercool.sk,

- že požadované osobné údaje je Objednávateľ povinný poskytnúť,

- znenie týchto OP.

5. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: tel. 0917 263 106, email: supercool@supercool.sk.

 

III. Dodanie tovaru

1. Prevádzkovateľ zabezpečí dodanie Tovaru podľa Objednávky jedným z nasledovných spôsobov podľa výberu Objednávateľa: odoslaním poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou.

2. Tovar v hodnote nad 40 € v rámci jednej objednávky je doručovaný na náklady Prevádzkovateľa. Tovar v hodnote do 40 € v rámci jednej objednávky hradí Objednávateľ za sumu doručenia uvedenú v Objednávke.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne. Prevádzkovateľ odosiela Tovar:

- nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru, ak si Objednávateľ zvolil platbu na dobierku. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 3 pracovných dní po akceptácii Objednávky,

- nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Prevádzkovateľa oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 3 pracovných dní po akceptácii Objednávky a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.

4. V prípade, že Prevádzkovateľ nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade, navrhne Objednávateľovi iný termín odoslania Tovaru a pokiaľ Objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Prevádzkovateľ upravenú Objednávku akceptovať.

5. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je Prevádzkovateľ schopný dodať tovar Objednávateľovi v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Prevádzkovateľ povinný ponúknuť Objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Objednávateľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže Objednávateľ doručením e-mailu. V prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Prevádzkovateľ už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy respektíve stornovania objednávky Objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Prevádzkovateľom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, Prevádzkovateľ je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy Objednávateľovi.

6. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného tovaru, jeho množstvo a zároveň neporušenosť obalu vydávaného tovaru. Zjavné vady vydávaného tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru.

 

IV. Kúpna cena

1. Prevádzkovateľ je povinný dodať Objednávateľovi tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o prijatí Objednávky.

2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

3. V prípade, že si Objednávateľ zvolil odoslanie tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady. 

4. Kúpna cena objednaného Tovaru v internetovom obchode môže byť iná, ako v prípade toho istého tovaru, ktorý by si Objednávateľ mohol zakúpiť priamo v Prevádzkarni.

5. Prevzatím tovaru prechádza vlastnícke právo k tovaru z Prevádzkovateľa na Objednávateľa.

6. Kúpna cena môže byť zaplatená Objednávateľom jedným z nasledujúcich spôsobov: v hotovosti k rukám príslušného pracovníka zmluvnej kuriérskej služby, bezhotovostne bankovým prevodom alebo online platbou platobnou kartou na bankový účet Prevádzkovateľa. V prípade bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady zaplatené najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o prijatí Objednávky. V prípade, že sa tak nestane, je Prevádzkovateľ oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na emailovú adresu Objednávateľa.

7. Prevádzkovateľ vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom a zároveň bude slúžiť ako dodací list.

 

V. Záruka, reklamácia a vrátenie tovaru

1. Záručná doba je 24 mesiacov.

2. Tovar možno vrátiť na účel reklamácie odovzdaním v Prevádzkarni Prevádzkovateľa alebo zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený tovar, kópiu daňového dokladu, vrátane vyplneného Reklamačného formulára a dôvodu vrátenia na adresu Prevádzkarne EURO BCS, s.r.o., Textilná 6, 042 62 Košice.

3. Objednávateľ v zmysle platných právnych predpisov má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru bez uvedenia dôvodov v lehote 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zašle Objednávateľ vyplnením formulára Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na webovej stránke www.supercool.sk v časti Formuláre, vrátane objednaného tovaru na adresu Prevádzkarne EURO BCS, s.r.o., Textilná 6, 042 62 Košice. Objednávateľ znáša všetky náklady na prepravu tovaru späť predávajúcemu. Kúpna cena je v prípade odstúpenia od zmluvy vrátená Objednávateľovi najneskôr do 14 pracovných dní od dňa doručenia na bankový účet Objednávateľa uvedenom vo formulári Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4. Ak Objednávateľ zistí poškodenie tovaru počas dopravy a ak je to možné, spíše v prítomnosti dopravcu protokol o poškodení tovaru počas prepravy a nechá si ho dopravcom potvrdiť. Následne ho zašle Prevádzkovateľovi na adresu Prevádzkarne k ďalšiemu vybaveniu reklamácie z dôvodu poškodenia počas prepravy.

5. Reklamačné podmienky sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č.1 týchto OP.

 

VI. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu Tovar prevezme.

3. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Prevádzkovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy zverejneý na webovom sídle Prevádzkovateľa v časti Formuláre.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku bode 1.

5. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Súvisiacich nákladov.

6. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Prevádzkovateľovi. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu Prevádzkarne: EURO BCS, s.r.o., Textilná 6, 042 62 Košice alebo ho tam osobne odovzdať.

 

VII. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.

2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

4. Podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2017.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto OP jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových OP na webovej stránke www.supercool.sk . Zmena týchto OP sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Prevádzkovateľa a Objednávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Prevádzkovateľ potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny OP.

3. Prílohou týchto OP je Príloha č.1: Reklamačný poriadok.

4. Objednávateľ zaškrtnutím políčka pred odoslaním riadne vyplnenej Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito OP a Reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ich obsahom.

5. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa radia týmito OP, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a ZoOS PnD.

 

Príloha č.1 Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti EURO BCS, s.r.o., so sídlom Textilná 6, 042 62 Košice, OČO: 36 785 229 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na Tovar objednaný Objednávateľom u Prevádzkovateľa prostredníctvom internetového obchodu. Je záväzný pre Prevádzkovateľa aj Objednávateľa.

2. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

II. Zodpovednosť za vady

1.  Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie tovaru. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Za vadu nemožno považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

3. Objednávateľ je povinný skontrolovať dodaný Tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.

4. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní Tovaru, a to najmä:

- množstevný a sortimentný rozdiel,

- znehodnotenie tovaru (zdeformovaný tovar, poškodený tovar a podobne).

5. Zistené zjavné vady je Objednávateľ povinný okamžite oznámiť Prevádzkovateľovi, ktorý zjedná nápravu formou výmeny Tovaru alebo vrátením Kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu bude možné uznať len ak Objednávateľ preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady ak:

- Objednávateľ spôsobil vadu Tovaru sám,

- Objednávateľ pred prevzatím Tovaru o vade tovaru vedel, respektíve bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru,

- vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

- sa Tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

- vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

7. Objednávateľ nie je oprávnený od Prevádzkovateľa požadovať spätné prijatie Tovaru a vrátenie Kúpnej ceny z dôvodu jeho nepotrebnosti.

 

III. Záručná doba a jej plynutie

1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2. Ak ide o použitú vec, Objednávateľ a Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.

4. Na žiadosť Objednávateľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

5. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia Tovaru Objednávateľom.

6. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

7. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Tovaru; inak práva zaniknú.

8. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci Objednávateľom alebo do doby, na ktorej sa Prevádzkovateľ a Objednávateľ dohodli podľa čl. III. bodu 2 tohto Reklamačného poriadku.

9. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Objednávateľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Prevádzkovateľ je povinný vydať Objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

10. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

 

IV. Odstrániteľné a neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť chyby.

3. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

5. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Prevádzkovateľa na adrese jeho prevádzkarne: EURO BCS, s.r.o., Textilná 6, 042 62 Košice.

 

V. Povinnosti a postup uplatnenia reklamácie

1. Prevádzkovateľ je povinný Objednávateľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Zároveň je Prevádzkovateľ povinný reklamáciu prijať. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovej stránke www.supercool.sk v sekcii Všetko o nákupe/Reklamácie.

2. Ak Objednávateľ uplatní reklamáciu, Prevádzkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Objednávateľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktoré z týchto práv Objednávateľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru.

3. Prevádzkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať respektíve zaslať Objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Prevádzkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4. Objednávateľ je povinný podať správu Prevádzkovateľovi o vadách Tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a vadný Tovar doručiť na adresu Prevádzkarne Prevádzkovateľa (čl. IV. bod 7).

5. Objednávateľ, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný formulár, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný Tovar Prevádzkovateľovi. V reklamačnom formuláre uvedie Objednávateľ uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo a email), na ktorú bude Prevádzkovateľom vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Reklamačný formulár spolu s reklamovaným tovarom a daňovým dokladom je zaslaný na adresu Prevádzkovateľa.

6. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží Objednávateľ daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list, s vyznačeným dátumom zakúpenia Tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u Prevádzkovateľa. Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany Objednávateľa riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

7. Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

8. Prevádzkovateľ povolenia je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

VI. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.

2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

4. Podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.3.2019.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek tento Reklamačný poriadok meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnenia Reklamačného poriadku sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke www.supercool.sk.